Africa: Bank on it – Điều sẽ gặp ở Châu Phi

africa
Nội dung

Cùng trẻ tìm hiểu thêm về Africa – Châu Phi qua bài đọc hiểu và điền từ dưới đây nhé!

Africa: Bank on it

Từ vựng

  • animals (n): động vật

There are many animals in the zoo.

  • remains (n): còn lại

→ A little later, in Crete, bone-pits seem to have come into use, containing the remains of many burials.

  • unfortunately (adv): thật không may

Unfortunately, this session was unsuccessful.

  • enough: đủ

→ Seven bucks should be enough to feed the both of us.

Bài đọc

Hãy điền những từ đã cho sẵn vào những chỗ trống trong đoạn văn dưới đây.

animals    remains    that     in   animals   is 

and  over   enough    no   and  Unfortunately,

Africa – Bank on It

Africa is a vast _____________ beautiful continent that _____________ home to a diversity of people, cultures, scenic splendors and _____________ and plants that can be found nowhere else on earth. One example of the diversity in Africa is _____________ the people speak _____________ 2,000 languages. _____________ beautiful scenery and unique _____________ are not _____________ and Africa _____________ the poorest region of the world. Even though there are major cities with modern conveniences, most people live in unsanitary conditions lacking in clean water _____________ proper sanitary facilities. Rural people have little or _____________ access to education and healthcare while the majority of people _____________ the cities don’t fare any better as they live in terrible slums.

Africa – Bank on It

Châu phi là một lục địa bao la ____________ xinh đẹp, ____________ ngôi nhà của những con người đa dạng văn hóa, cảnh đẹp hùng vỹ và ____________ và thực vật mà không thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên Trái Đất. Một dẫn chứng cho sự đa dạng nét văn hóa ở Châu Phi đó là ____________ mọi người ở đây nói ____________ 2,000 ngôn ngữ khác nhau. ______________ cảnh đẹp hùng vỹ và độc nhất  ________________ thì không _____________ và Châu Phi _____________ khu vực nghèo nhất trên thế giới. Mặc dù có những thành phố lớn với những tiện nghi hiện đại, nhưng hầu hết mọi người ở đây sống trong điều kiện mất vệ sinh, khan hiếm nước sạch _______________ thiết bị vệ sinh thích hơn. Người dân nông thôn có ít hoặc _____________ tiếp cận giáo dục và y tế trong khi phần lớn người dân _____________ thành phố cũng không khá hơn khi phải sống trong các khu ổ chuột kinh khủng.