Antarctica: Bank on it – Điều sẽ gặp ở Châu Nam cực

antarctica
Nội dung

Cùng trẻ tìm hiểu thêm về Antarctica – Châu Nam cực qua bài đọc hiểu và điền từ dưới đây nhé!

Antarctica – Bank on it

Từ vựng

  • meteorite Erebus: thiên thạch Erebus

Erebus is about 350 metres (1,150 ft) wide, twice as large as the crater Endurance. 

  • meteorology (n): khí tượng học

→ An induction course to learn basic meteorology.

  • specialist (n): chuyên gia

→ He is a specialist in psychometric testing.

  • glaciology (n): lĩnh vực băng hà

While in Chile in the early 1950s, he analysed and explained the formation of snow penitents in the Andes, which marked his first contribution to glaciology.

Bài đọc

Hãy điền những từ đã cho sẵn vào những chỗ trống trong đoạn văn dưới đây.

meteorite      Erebus,      now      mammals,      in      and      meteorology,   specialists      glaciology,      seas      the      meteorology–the      that      Antarctica  ongoing      parts      science.

Antartica: Bank on it

The first investigations in ____________ were those of geography ____________ elemental ____________ mapping of the continent and determination of its weather patterns and movement of the ice pack, problems ____________ had to be reckoned with in furthering exploration. Then came the geologists who sought information on the rock types and structures in efforts to relate this landmass to other continents ____________ the Southern Hemisphere. As more discoveries were made–of fish, ____________ and birds inhabiting the southern ____________ and coastal areas–biologists and zoologists were added to expeditions, and eventually virtually all scientific disciplines of today have their ____________ in the field in the farthest outposts of Antarctica. For the most part, scientific research ____________ falls among ____________ following disciplines: geology, ____________ oceanography, astronomy, ____________ atmospheric sciences, biology, and medical ____________ Among the more interesting studies have been those covering the ____________ volcanic and seismic activity at Mount ____________ and the locations and characteristics of ____________ fragments being found in various ____________ of the continent.

Antartica: Bank on it

Các cuộc điều tra đầu tiên ở ____________ là bản đồ địa lý ____________ nguyên tố ____________ của lục địa và xác định các kiểu thời tiết của nó và chuyển động của khối băng, các vấn đề ____________ phải được tính đến khi tiếp tục khám phá. Sau đó, các nhà địa chất tìm kiếm thông tin về các loại đá và cấu trúc trong nỗ lực liên hệ vùng đất này với các lục địa khác ____________ Nam bán cầu. Khi nhiều khám phá hơn được thực hiện – về cá, ____________ và các loài chim sinh sống ở miền nam ____________ và các khu vực ven biển – các nhà sinh vật học và động vật học đã được thêm vào các cuộc thám hiểm, và cuối cùng hầu như tất cả các ngành khoa học ngày nay đều có ____________ của họ trên thực địa ở những tiền đồn xa nhất của Nam Cực . Phần lớn, nghiên cứu khoa học ____________ thuộc ____________ các ngành sau: địa chất, ____________ hải dương học, thiên văn học, ____________ khoa học khí quyển, sinh học và y tế ____________ Trong số các nghiên cứu thú vị hơn là những nghiên cứu bao gồm hoạt động núi lửa và địa chấn ____________ tại Núi ____________ và vị trí và đặc điểm của các mảnh ____________ được tìm thấy ở các ____________ khác nhau của lục địa.