Cùng trẻ tìm hiểu thêm về Antarctica – Châu Nam cực qua bài đọc hiểu dưới đây nhé!

Bài đọc hiểu về Antarctica – Châu Nam cực

Bài đọc hiểu 

Antarctica is the coldest, windiest, driest and highest continent in the world. It is also the most isolated. This southernmost land of ice and snow, where for part of the year the sun doesn’t rise and for another part, never sets, sits alone more than 2500 kilometres south of Hobart. Only one native warm-blooded animal remains on the Antarctic continent during the freezing winter–the emperor penguin. No human has ever made a permanent home in Antarctica. But people do visit–mostly scientists, support personnel, and tourists. To some it becomes a way of life and they may go back south many times over the years.

Dịch

Nam Cực là lục địa lạnh nhất, nhiều gió nhất, khô nhất và cao nhất trên thế giới. Nó cũng là nơi bị cô lập nhất. Vùng đất băng tuyết ở cực nam này, nơi mà trong một năm mặt trời không mọc và một phần khác là không bao giờ lặn, nằm đơn độc cách Hobart hơn 2500 km về phía nam. Chỉ có một loài động vật máu nóng bản địa còn sót lại trên lục địa Nam Cực trong mùa đông băng giá – chim cánh cụt hoàng đế. Không có con người nào từng làm nhà lâu dài ở Nam Cực. Nhưng mọi người đến thăm – chủ yếu là các nhà khoa học, nhân viên hỗ trợ và khách du lịch. Đối với một số người, nó trở thành một lối sống và họ có thể quay lại phương Nam nhiều lần trong nhiều năm.

Câu hỏi

1. How is the weather and land in Antarctica different from where you live?

Thời tiết và đất liền ở Nam Cực khác với nơi bạn sống như thế nào?

2. How does sunset and surise in Antarctica differ from most locations of the world?

Hoàng hôn và bình minh ở Nam Cực khác với hầu hết các địa điểm trên thế giới như thế nào?

3. What is the only known warm blooded animal to live in Antarctica?

Động vật máu nóng duy nhất được biết đến sống ở Nam Cực là gì?

Answer key

  1. Antarctica is the coldest, windiest, driest and highest continent in the world.
  2. Antarctica, where for part of the year the sun doesn’t rise and for another part, never sets.
  3. The only known warm blooded animal to live in Antarctica is the emperor penguin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *