Bài tập #1 về Tính từ và Danh từ (Adjectives & Nouns)

adjectives and nouns
Nội dung

Tìm hiểu về Adjectives and Nouns

Tính từ được hình thành từ danh từ và động từ

Một tính từ có thể được hình thành từ danh từ để thể hiện sự nhấn mạnh của danh từ đó.

  • point (n) → pointed (adj)
  • hope (n) → hopeful (adj)

Tính từ cũng có thể được tạo thành bởi động từ.

  • to run (v) → running (adj)
  • to believe (v) → believable (adj)

Những từ đóng nhiều vai trò trong đoạn văn.

Chúng ta biết rằng các từ ngữ góp phần tạo nên bài văn thông qua chức năng của chúng trong câu. Ví dụ dưới đây sẽ cho thấy một từ ngữ có thể có nhiều chức năng trong các câu, như từ bank chẳng hạn:

  • a noun: I went to the bank.
  • a verb: He will bank the money he earned.
  • an adjective: These are foreign bank notes.

Rèn luyện về Adjectives and Nouns

Tải về bài tập: