Tìm hiểu về Adjectives and Nouns: degree and comparison

Đây là thuật ngữ thay thế được áp dụng cho việc so sánh mức độ, chất lượng được diễn đạt bởi một tính từ. Để thể hiện sự so sánh này, chúng ta cần thêm các đuôi (-er hoặc -est) cần thiết vào tính từ.

Ở dạng so sánh hơn (comparative form), chúng ta sử dụng đuôi -er.

Hãy để ý chữ y trong từ heavy đã được đổi thành i trước khi thêm đuôi -er.

Nếu có nhiều hơn 2 vật được so sánh (superlative form – so sánh nhất), chúng ta sử dụng đuôi -est.

Một số tính từ có vẻ khá lủng củng khi thêm các đuôi kết thúc vào, vì vậy chúng ta có sự thay thế bằng cách thêm more hoặc most vào trước tính từ. Điều này thường áp dụng cho các tính từ dài tương tự như “sensible” hay “beautiful”.

Comfortable: This chair is comfortable; that chair is more comfortable but Grandad’s chair is most comfortable.

Rèn luyện về Adjectives and Nouns: degree and comparison

Tải về bài tập:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *