Bài tập #2 về Tính từ (Adjectives)

adjectives
Nội dung

Tìm hiểu về Adjectives – Tính từ

Định nghĩa: Từ “adjective” được hình thành từ ad jacere trong tiếng Latin, nghĩa là ném (throw to) hoặc thêm (add). Trong ngữ pháp, điều này nghĩa là thêm đặc điểm vào một thứ gì đó để xác nhận nó.

Trước khi học về Adjectives – tính từ, học sinh nên nắm vững:

  • định nghĩa của danh từ
  • nhận biết danh từ chung và danh từ riêng
  • đưa được ví dụ về danh từ

Tính từ sẽ cho chúng ta biết nhiều hơn về một danh từ. Ví dụ: a red rose, a distinguished scholar

Hãy nhớ rằng, this, that, thesethose, những đại từ độc lập, sẽ trở thành tính từ nếu có một danh từ chỉ định theo sau đó. Chúng ta gọi đây là những tính từ sở hữu. Ví dụ:

  • This is tasty (this đóng vai trò là đại từ)
    Nhưng – This cake is tasty. (lúc này this trở thành một tính từ)

Rèn luyện về Adjectives

Tải về bài tập: