Bài tập #2 về Liên từ (Conjunctions)

conjunctions
Nội dung

Tìm hiểu về Conjunctions – Liên từ

Định nghĩa: Conjunction bắt nguồn từ con trong tiếng Latin, nghĩa là ‘together’ – ‘cùng nhau’, và từ jungere, nghĩa là ‘to join’ – ‘ghép lại’. Một liên từ – conjunction ghép hai hay nhiều phần của lời nói cùng dạng, hoặc hai hay nhiều phần của một câu.

Liên từ kết hợp – Coordinating conjunctions

Các liên từ kết hợp như and, butor được sử dụng để ghép hai hay nhiều phần khác nhau.

  • Bread and butter, tea or coffee.
  • I went to the bowling alley but (and) my brother stayed at home.

Liên từ phụ thuộc – Subordinating conjunctions

Như cái tên đã nói tất cả, liên từ phụ thuộc sẽ ghép nối các mệnh đề phụ với mệnh đề chính.

  • Tom had stomach ache, because he ate too many plums.
  • Although he felt sick, he still played soccer.

Rèn luyện về Conjunctions – Liên từ

Tải về bài tập: