Bài tập #2 về Danh từ: Danh từ riêng (Proper Nouns)

Proper nouns
Nội dung

Danh từ riêng – Proper Nouns

Định nghĩa: Từ ‘proper’ bắt nguồn từ từ ‘propre’ trong tiếng Pháp nghĩa là của riêng một người, tức là thuộc về một người hoặc một sự vật cụ thể.
Danh từ riêng là tên đặc biệt mà chúng ta đặt cho mọi người, địa điểm và những thứ cụ thể như các ngày trong tuần, các tháng trong năm, hoặc thậm chí tên sách hoặc chương trình truyền hình.

Ví dụ: Jason, Town Hall, China, French, The Wishing Chair

Bởi vì chúng là những tên riêng và đặc biệt, chúng bắt đầu bằng chữ cái viết hoa và, ngoài danh từ riêng chỉ người, hầu hết những thứ liệt kê bên trên chỉ có một tên riêng duy nhất.

Rèn luyện với Proper Nouns – Danh từ riêng

Tải về bài tập: