Danh từ tập hợp – Collective Nouns

Định nghĩa: Là tên của một nhóm đồ vật, động vật hay người có các đặc điểm chung với nhau.

Ví dụ:

Lưu ý rằng, nếu danh từ chỉ nhóm này ở dạng số ít thì động từ theo sau đó cũng phải được chia ở dạng số ít.

Ví dụ:

Và dĩ nhiên, cũng có trường hợp có nhiều hơn một nhóm. Lúc này, động từ phải được chia số nhiều.

Rèn luyện về Collective Nouns

Tải về bài tập:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *