Tìm hiểu về Simple and Continuous verbs – Động từ đơn và động từ tiếp diễn

Việc sử dụng Simple and Continuous verbs là cách xác định hành động của động từ đã hoàn thành hay vẫn đang tiếp tục. Động từ đơn – Simple verbs thể hiện một hành động được hoàn thành trong thì tương ứng.

I cooked, I cook, I shall cook

So với dạng tiếp diễn, các hành động của động từ vẫn tiếp tục thực hiện:

I was cooking, I am cooking, I shall cooking

Đuôi -ing thể hiện sự tiếp diễn của hành động, tuy nhiên việc chia thì sẽ không hoàn chỉnh nếu thiếu mất các trợ động từ (auxiliary verbs).

Rèn luyện về Simple and Continuous verbs

Tải về bài tập:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *