Danh từ trừu tượng – Abstract Nouns

Định nghĩa: Danh từ trừu tượng thuộc nhóm khó hiểu nhất trong các loại danh từ, bởi vì chúng mô tả các ý tưởng, và không có vật chất cụ thể mà chúng ta thấy hoặc chạm vào được.

Ý tưởng đó có thể là chất lượng, ví dụ: beauty, greed, intelligence

Hoặc đó có thể là tình trạng chúng ta cảm nhận được hay đang trải qua: joy, misery, neglect

Đôi khi là hành động của một cái gì đó: duty, aggression

Hay thậm chí là một sự kiện nào đó diễn ra: conversation, pause.

Rèn luyện về Abstract Nouns

Tải về bài tập:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *