Bài tập #2 về Đại từ (Pronouns)

Nội dung chính
Hoạt động: đại từ
 1. Học sinh viết lại câu thay thế danh từ cho phù hợp đại từ.
 2. Học sinh theo cặp cố gắng trò chuyện mà không sử dụng bất kỳ đại từ. Đề xuất các chủ đề, chẳng hạn như:
  a. What you did yesterday …
  b. A teacher reprimanding a student for a bad piece of work …
 3. Học sinh được cung cấp các câu phân biệt với sự lựa chọn của các đại từ cho điền vào các khoảng trống.
  a. Who drove the car? David drove . . . . . . . . . . (them, it, his, we)
  b. Who gave Lucy the chewing gum? . . . . . . . . . . did. (him, those, he, this)
  c. We saw . . . . . . . . . . at the show. (I, they, him, us)
  d. David bought . . . . . . . . . . ice-creams. (he, they, us, this)
  e. Jenny was at the show. Did . . . . . . . . . . see . . . . . . . . . . (them, her, we, you)
 4. Học sinh đặt câu ví dụ sử dụng đại từ một cách chính xác, bằng miệng, trên bảng hoặc trong sách bài tập ngữ pháp của họ.
 5. Chọn đại từ để điền vào chỗ trống.
  • Michael gave . . . . . . . . . . some of . . . . . . . . . .
  • . . . . . . . . . . . really enjoyed . . . . . . . . . .
  • . . . . . . . . . . . were ripe and juicy.
  • . So . . . . . . . . . . gave . . . . . . . . . . to Bella.
  • . . . . . . . . . . . enjoyed it too.
  • . . . . . . . . . . . said . . . . . . . . . . was the best . . . . . . . . . . had ever had.
  • Shall . . . . . . . . . . go and get more of . . . . . . . . . .?
  • Yes . . . . . . . . . . is a good idea.
  • Let . . . . . . . . . . go now.
  • . . . . . . . . . . . can take this basket to carry . . . . . . . . . .

Học sinh vẽ sơ đồ đại từ chỉ đại từ nhân xưng và đại từ chứng minh. Các danh mục khác có thể được thêm vào như
chúng được học.

PRONOUNS
Personal Demonstrative
we this

Danh sách kiểm tra: đại từ
Học sinh bây giờ có thể:
• cho biết ý nghĩa của từ ‘đại từ’
• xác định từ đại từ – đại từ là gì? (Nhấn mạnh vào điểm mà một đại từ thay thế cho một danh từ, vì vậy danh từ là không đề cập đến)
• giải thích tại sao chúng ta có đại từ trong ngôn ngữ của mình
• chọn hoặc đánh dấu các danh từ trong một đoạn văn nhất định
• thay thế danh từ bằng đại từ trong một đoạn văn nhất địnhMỚI NHẤT