tải xuống (2)

Bài tập #2 về Liên từ (Conjunctions)

Nội dung chính

Các bài tập về liên từ cũng chỉ cần trẻ luyện tập một chút ít là đủ. Tuy nhiên, trẻ sẽ cần rất nhiều ví dụ để củng cố về chức năng cũng như tham khảo về liên từ.

Hoạt động 1: Hoàn thành câu theo mẫu

Hãy gợi ý cho trẻ một câu có thể kết thúc bằng một cụm từ, chẳng hạn như: Bread and butter, tea or coffee. Nhiệm vụ của trẻ là thêm các thành phần của cụm từ vào kèm với liên từ đó. Ví dụ:

 • Which do you prefer? (tea or coffee; jam or marmalade.)
 • What did you have for tea? (bread and jam; jelly and ice-cream.)
 • What happened? (Tom went, but I stayed at home.)

Hoạt động 2: Liên từ với mệnh đề trạng ngữ

Trước khi bắt đầu, chúng ta hãy nhắc lại cho trẻ một chút về chức năng của các liên từ phụ – nhằm liên kết mệnh đề trạng ngữ với mệnh đề chính. Tiếp đó, hãy gợi ý cho trẻ một mệnh đề chính để trẻ có thể luyện tập thêm các loại mệnh đề trạng ngữ khác nhau vào sau đó. Ví dụ:

 • Marion did not arrive –
  • because she missed the bus.
  • until half way through the show.
  • so Steve went on his own.

Tổng kết:

Sau khi kết thúc bài tập này, trẻ cần phải nắm chắc được:

 • Tên của ba liên từ liên kết phổ biến (and, orbut)

Nâng cao hơn một chút, hi vọng trẻ sẽ có thể:

 • Giải thích được lý do sử dụng một liên từ liên kết và đưa ra được ví dụ
 • Thay thế được từ “and” trong câu với một liên từ liên kết mệnh đề phụ với mệnh đề chính để biểu đạt ý nghĩa được tốt hơn
MỚI NHẤT