Cùng trẻ tìm hiểu về China – Trung Quốc nhé!

Tìm hiểu về China – Trung Quốc

Hướng dẫn: Nghiên cứu và tìm hiểu về Trung Quốc, sau đó hãy trả lời các câu hỏi dưới đây.

1. What is the current total population of China?
Tổng dân số của Trung Quốc là bao nhiêu?
______________________________________
2. What is the highest point in China? How high is it?
Điểm cao nhất của Trung Quốc là gì? Nó cao bao nhiêu?
______________________________________

 ______________________________________

3. Which city has the highest population in China? How many people live there?
Thành phố nào có dân số cao nhất Trung Quốc? Bao nhiêu người sống ở đó?
______________________________________

 ______________________________________

4. Throughout the world, how many more people speak Chinese than speak English?
Trên khắp Thế giới, có bao nhiêu người nói tiếng Trung hơn nói tiếng Anh?
______________________________________

Answer key

  1. The current population of China Over 1,4 billion.
  2. The highest point measured from sea level is the summit of Mount Everest (8,848m).
  3. Shanghai has the highest population in China (over 22 million).
  4. There are about 1,3 billion native speakers.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *