China: Reading Comprehension – Bài Đọc hiểu về Trung Quốc

china
Nội dung

Cùng trẻ tìm hiểu thêm về chủ đề China – Trung Quốc thông qua bài đọc hiểu dưới đây nhé!

Bài đọc hiểu về chủ đề China – Trung Quốc

Kite was originally called Zhiyuan in north China, and Yaozi in south China. Early in the Five dynasties, a man named Li Ye used to make and fly kite in the imperial court. He once attached a whistle made of bamboo to the kite, sound was let out when the kite was flying, the kite was named after Zheng, a kind of Chinese music instrument. Then it was named Fengzheng till today.

The earliest kite in the world was made by Mo-tse, a famous Chinese philosopher lived 2300 years ago, for military purpose. He spent three years making an eagle and managed to fly it. The eagle later was regarded as the first kite in the world. Kite flying became a recreation probably from the Tang dynasty when the royal family and aristocrats were addicted to it. It was said that the Emperor Xuanzong in the Tang dynasty once was deeply attracted by a kite named Eight Immortals Crossing the Sea flying in the air. The invention of paper made kites cost less and quick spread among the common people. As time went on, kites flew to various counties in the world. The well-known British scientist, Dr. Needham, once described kites as an important scientific invention spread to Europe from China in his book, A History of China’s Science and Technology. The invention of kite aroused the dream of mankind to fly and led to invention of airplane.

Bản dịch:

Kite ban đầu được gọi là Zhiyuan ở miền bắc Trung Quốc, và Yaozi ở miền nam Trung Quốc. Đầu năm triều đại, một người tên là Li Ye đã từng làm và thả diều trong triều đình. Ông từng gắn một chiếc còi bằng tre vào diều, âm thanh phát ra khi diều bay, diều được đặt theo tên Zheng, một loại nhạc cụ của Trung Quốc. Sau đó nó được đặt tên là Fengzheng cho đến ngày nay.

Chiếc diều sớm nhất trên thế giới được làm bởi Mo-tse, một nhà triết học nổi tiếng của Trung Quốc sống cách đây 2300 năm, cho mục đích quân sự. Anh ấy đã dành ba năm để làm một con đại bàng và đã bay được nó. Con chim đại bàng sau đó được coi là con diều đầu tiên trên thế giới. Thả diều đã trở thành một trò tiêu khiển có lẽ từ thời nhà Đường khi hoàng gia và quý tộc nghiện nó. Người ta kể rằng, Hoàng đế Huyền Tông trong triều đại nhà Đường đã từng bị một con diều có tên là Bát tử vượt biển bay trên không trung vô cùng thu hút. Việc phát minh ra diều làm bằng giấy với chi phí thấp hơn và nhanh chóng lan truyền trong dân chúng. Thời gian trôi qua, những cánh diều đã bay đến nhiều quận trên thế giới. Nhà khoa học nổi tiếng người Anh, Tiến sĩ Needham, từng mô tả diều là một phát minh khoa học quan trọng được truyền bá từ Trung Quốc sang châu Âu trong cuốn sách của ông, A History of China ‘ s Khoa học và Công nghệ. Việc phát minh ra diều đã khơi dậy ước mơ bay của loài người và dẫn đến phát minh ra máy bay.

1. What were the original names given to the kite in Northern and Southern China?
Những tên ban đầu được đặt cho diều ở miền Bắc và miền Nam Trung Quốc là gì?
Northern:______________________

Southern:______________________

2. How old is the invention of a kite and how is credited for inventing it?
Người phát minh ra diều bao nhiêu tuổi và được công nhận là người phát minh ra nó như thế nào?
Year: _________________

 Inventor: ______________________

3. After what invention did kites become affordable and very popular among all people?
Sau phát minh nào mà diều trở nên có giá cả phải chăng và được mọi người rất ưa chuộng?
_________________________________

 _________________________________

_________________________________

Answer key

  1. Northern: Zhiyuan / Southern: Yaozi
  2. Year: 2300 years ago / Inventor: Mo-tse
  3. The invention of paper made kites