Colonial America: Word Search – Game Tìm từ vựng đề tài Mười ba Thuộc địa Mỹ

Colonial America: Word Search - Game Tìm từ vựng đề tài Thuộc địa châu Mỹ
Nội dung

Chơi game tìm từ vựng đề tài Colonial America – Mười ba Thuộc địa Mỹ  dưới đây để cùng học với bé môn Social Studies nhé.

Word search đề tài Colonial America – Mười ba Thuộc địa Mỹ

Hướng dẫn: Hãy tìm những từ vựng chủ đề Colonial America trong bảng dưới đây (từ trái sang phải).

J M A K A P E T T I C O A T V Q T C D F A X G
X B C F R L L Y L K A S F U R U T H H O N E L
D P A W W V R K S C D U K V J N K R J Q Y T V
Q D W D L W B T E Z Q Y J E R K I N H Z B G O
C D Y E A E E X P O R T S C K M I R C G M C X
K N J T A K E U I S K G I M P O R T P F F K S
M K S O H U A S R I N P A R L I A M E N T C M
X C H I M N E Y V N P U N I T E Y A E D F X Q
Q X J J C L A P B O A R D S C X I I X U K Q H
A W B U I D H N J O Y E G H M R F Y B P T A A
J T D W P E I W L A G Y I Q O X O T G P R F T
B U S X I N D E P E N D E N C E Y F L K Z F F
C I S H C E C G L B S M I N U T E M E N P G U
S A L T B O X B Y B N I P R Z C Y Q R Y W D H
O G H Q H E H P K X G R O O N W T N V O M X Z
N F D Y X B E A D R E V O L U T I O N Q A S J
T B Q O S R A H W C D X L X Z O L I O E C K A
L R X F J E B B Q I H B N D I Q P M H U S H C
CLAPBOARDS
EXPORT
JERKIN
IMPORT
PARLIAMENT
UNITE
INDEPENDENCE
CHIMNEY
REVOLUTION
PETTICOAT
MINUTEMEN
SALTBOX