8 Ý Tưởng Creative Writing Chủ Đề Lunar New Year – Tết Âm Lịch

10 Ý Tưởng Cho Hoạt Động Creative Writing Chủ Đề Lunar New Year - Tết ta
Nội dung

Tết Âm Lịch (Tết Nguyên Đán) là một ngày lễ lớn nhất trong năm đối với người Việt Nam. Hãy cùng trẻ tận dụng khoảng thời gian nghỉ lễ này với 8 ý tưởng Creative Writing chủ đề Lunar New Year – Tết Âm Lịch mà ThinkEnglish sẽ chia sẻ ngay sau đây để trẻ có thể phát triển khả năng sáng tạo hơn nữa nhé!

Hãy chọn bất kỳ hoặc tất cả các ý tưởng và bạn có thể điều chỉnh chúng phù hợp với trình độ của con bạn. Đây cũng là một cách để trẻ có thể củng cố từ vựng tiếng Anh theo chủ đề New Year/ Lunar New Year – Tết Dương Lịch/ Tết Âm Lịch. Chắc chắn trẻ sẽ nảy sinh ra thật nhiều ý tưởng viết đầy thú vị.

Xem thêm: 31 ý tưởng cho hoạt động Creative Writing chủ đề New Year – Năm mới/ Tết Dương Lịch

8 Ý Tưởng Cho Hoạt Động Creative Writing Chủ Đề Lunar New Year – Tết Âm Lịch

 1. 2022 is the Year of the Tiger. What type of year do you think this will be based on the animal that represents this year? Explain your reasons.
  Năm 2022 là năm Nhâm Dần. Bạn nghĩ năm nay sẽ được đặt theo con vật nào đại diện cho năm? Giải thích lý do của bạn.
 2. Those people born in the Year of Tiger are thought of as brave, competitive, unpredictable, and confident. How might these characteristics be represented in this new year? Are there any situations now that are in need of people with these key character traits?
  Những người sinh năm Dần được coi cho là có tính cách can đảm, đua tranh, khó đoán và tự tin. Những tính cách này có thể được thể hiện như thế nào trong năm mới này? Có tình thế nào đang cần đến những người có những nét tính cách như vậy không?
 3. Fireworks are a popular display of enthusiasm for the new year in Vietnam. List ten words that describe fireworks, then create a fireworks picture in your journal.
  Bắn pháo hoa là một hình thức thể hiện tình cảm vui mừng phổ biến cho năm mới ở Việt Nam. Liệt kê mười từ mô tả pháo hoa, sau đó tạo một bức ảnh pháo hoa trong nhật ký của bạn.
  Creative Writing Chủ Đề Lunar New Year Tết Ta
 4. Red is considered a lucky color for the Lunar New Year. Why do you think this is? Can you think of things that are red and lucky? How does the color red make you feel?
  Màu đỏ được coi là màu may mắn trong dịp Tết Nguyên Đán. Tại sao bạn nghĩ vậy? Bạn có thể nghĩ về những thứ có màu đỏ và may mắn không? Màu đỏ khiến bạn cảm thấy thế nào?
 5. Dragon parades are a popular activity in Vietnam, even if it is not the dragon’s year. What makes a dragon a creature of myth? What characteristics does a dragon have?
  Múa lân là một hoạt động phổ biến ở Việt Nam, ngay cả khi đó không phải là năm rồng. Điều gì làm cho một con rồng trở thành một sinh vật huyền thoại? Rồng có đặc điểm gì?Creative Writing Chủ Đề Lunar New Year Tết Ta
 6. Using scissors is considered unlucky on Lunar New Year. It is said that it may “cut your luck” for the upcoming year. Some folks consider this to be a superstitious idea. What do you think? Do you have any superstitions? What is a superstition? (Use the dictionary!)
  Sử dụng kéo được coi là không may mắn trong ngày Tết Nguyên Đán. Người ta nói rằng nó có thể “cắt đứt vận may” của bạn trong năm sắp tới. Một số người coi đây là một ý tưởng mê tín. Bạn nghĩ sao? Bạn có mê tín dị đoan nào không? Mê tín là gì? (Sử dụng từ điển!)
 7. Chopsticks are used by most people in Vietnam when eating. List ten foods that would be easy to pick up with chopsticks. List five foods that you think would make eating with chopsticks difficult. Have you ever eaten with chopsticks? Did you like using them? Why or why not?
  Đũa được hầu hết người dân Việt Nam sử dụng khi ăn. Liệt kê mười loại thực phẩm có thể dễ dàng gắp bằng đũa. Liệt kê 5 loại thực phẩm mà bạn nghĩ sẽ khó ăn bằng đũa. Bạn đã bao giờ ăn bằng đũa chưa? Bạn có thích sử dụng chúng không? Tại sao hoặc tại sao không?

 8. Families prepare for Lunar New Year by cleaning their homes from top to bottom. Why do you think having a clean home is important when starting a new year?
  Các gia đình chuẩn bị cho Tết Âm Lịch bằng cách dọn dẹp nhà cửa từ trên xuống dưới. Tại sao bạn nghĩ rằng có một ngôi nhà sạch sẽ là quan trọng khi bắt đầu một năm mới?Creative Writing Chủ Đề Lunar New Year Tết Ta

ThinkEnglish vừa giới thiệu 8 ý tưởng cho hoạt động Creative Writing Chủ đề Lunar New Year – Tết Âm Lịch. Hy vọng sẽ giúp bạn có thêm cảm hứng cho trẻ vừa học tiếng Anh, vừa tìm hiểu truyền thống Tết Nguyên Đán nhé.