Idioms – Thành ngữ tiếng Anh là đóng vai trò rất hữu ích, góp phần nâng cao hạng điểm trong các bài thi tiếng Anh quốc tế, như IELTS. Danh sách Idioms bắt đầu từ J dưới đây sẽ giúp bạn bổ sung thêm vốn từ và đạt thành tích cao trong các kỳ thi.

Xem thêm:

Danh sách Idioms bắt đầu từ J

Before you can say Jack Robinson: nhanh chóng

Very quickly or suddenly

→ I’m not far from your house, so I’ll be there before you can say Jack Robinson.

Tôi không ở xa nhà bạn, vì vậy tôi sẽ đến ngay.

Every man Jack: Mọi người trong một nhóm cụ thể (Cụm từ này không chỉ được sử dụng riêng để chỉ nam giới)

Each and every person

→ I don’t know how many people live in this city, but every man jack of them was riding the subway with me this morning!

Tôi không biết có bao nhiêu người sống ở thành phố này, nhưng tất cả những người đàn ông trong số họ đã đi tàu điện ngầm với tôi sáng nay!

I’m all right, Jack: tự mãn, cho mình là trung tâm

Used to express or comment upon selfish complacency

→ What’s most interesting is that people who get supplementary income from the government are more likely to have an “I’m all right, Jack” attitude about welfare, tending to oppose broadening the scope to include others who earn less money each week, or none at all.

Điều thú vị nhất là những người nhận được thu nhập bổ sung từ chính phủ có nhiều khả năng có thái độ tự mãn về phúc lợi, có xu hướng phản đối việc mở rộng phạm vi bao gồm những người kiếm được ít tiền hơn mỗi tuần, hoặc không.

Jack of all trades (and master of none): Người đa tài

A person who can do many different types of work (but has special skill in none)

→ My father could fix cars, build furniture, and program computers—he was a jack of all trades.

Cha tôi có thể sửa xe hơi, đóng đồ nội thất và lập trình máy tính — ông ấy là người đa tài.

On your Jack: một mình

On your own

→ Coming home from the war, many veterans felt as though they were on their Jack as they tried to re-enter civilian life.

Trở về nhà sau chiến tranh, nhiều cựu chiến binh cảm thấy như thể họ đang cô đơn một mình khi họ cố gắng trở lại cuộc sống thường dân.

Hit the jackpot: trúng độc đắc/ có thành công lớn

Win a jackpot/ have great or unexpected success, especially in making a lot of money quickly

→ Stop wasting your money on lottery tickets—it’s not like you’ll ever hit the jackpot.

Đừng lãng phí tiền của bạn vào vé số — nó không giúp bạn sẽ trúng số độc đắc.

Idioms Bắt Đầu Từ J

Have jam on it: có thêm lợi ích, đặc quyền

Have some additional pleasure, ease, or advantage

→ My day off had jam on it once my doctor’s appointment got canceled.

Ngày nghỉ của tôi kéo dài thêm khi cuộc hẹn với bác sĩ của tôi bị hủy.

Jam tomorrow: lời hứa suông

A pleasure thing which is often promised but rarely materializes

→ The few staff who are still with us are growing tired of promises of jam tomorrow, while having to endure longer hours with less pay.

Một số ít nhân viên vẫn làm việc với chúng tôi đang ngày càng mệt mỏi với những lời hứa suông, trong khi phải chịu đựng nhiều giờ hơn với mức lương ít hơn.

Plain Jane: người phụ nữ không hấp dẫn

An unattractive girl or woman

→ Betty always felt like she was a plain Jane, so she was very surprised when the most handsome boy in school asked her to be his prom date.

Betty luôn cảm thấy mình không hấp dẫn, vì vậy cô rất bất ngờ khi chàng trai đẹp trai nhất trường yêu cầu cô làm người hẹn hò trong buổi dạ hội của mình.

And all that jazz: và nhiều thứ khác

And such similar things

→ If we’re going to paint this weekend, we need rollers, drop cloths, and all that jazz.

Nếu chúng ta sẽ vẽ vào cuối tuần này, chúng ta cần con lăn, vải và nhiều thứ khác.

Put a jerk in it: cố gắng lên

Hurry up; act more lively or quickly.

Put a jerk in it, gentlemen, we don’t have much time to get this finished!

Hãy cố gắng lên, các quý ông, chúng ta không có nhiều thời gian để hoàn thành việc này!

The jewel in the (or someone’s) crown: một vật quý giá

An asset or possession prized as being the best of a group of similar things.

→ This vintage 1965 Corvette Stingray is the jewel in the crown of my car collection.

Chiếc Corvette Stingray 1965 cổ điển này là thứ quý nhất trong bộ sưu tập xe hơi của tôi.

In jig time: rất nhanh chóng

Very quickly or swiftly

→ Don’t worry, we won’t hand the project in late—we’ll get it done in jig time.

Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không bàn giao dự án muộn – chúng tôi sẽ hoàn thành nó trong thời gian nhanh nhất.

The jig is up: kế hoạch, âm mưu bị phát hiện

The plan or scheme has been discovered and/or thwarted; the game, trick, or deception is at an end.

→ We tried to smuggle a kitten into the house, but when mom saw me carrying a saucer of milk, I knew that the jig was up.

Chúng tôi đã cố gắng lén đưa một con mèo con vào nhà, nhưng khi mẹ nhìn thấy tôi mang theo một chiếc đĩa đựng sữa, tôi biết rằng kế hoạch của mình đã bị phát hiện.

The whole jingbang: mọi thứ, tất cả

Everything; the entirety of something.

→ While I’m in Europe, I want to go to Paris, London—the whole jingbang.

Trong khi tôi ở Châu Âu, tôi muốn đến Paris, London — toàn bộ những nơi đó.

A Job’s comforter: một người giả bộ an ủi nhưng làm trầm trọng thêm tình trạng đau khổ

Someone who makes a person feel worse about a situation when trying to offer sympathy. A reference to the Biblical story of Job, who showed great faith amid difficult circumstances.

→ Larry is a real Job’s comforter. I know he was just trying to offer comforting words, but he made Maggie feel worse about her financial situation.

Larry là người an ủi. Tôi biết anh ấy chỉ đang cố gắng đưa ra những lời an ủi, nhưng anh ấy đã khiến Maggie cảm thấy tồi tệ hơn về tình hình tài chính của cô ấy.

Do a job on someone: tác động có hại đến ai đó

To have a harmful impact on someone or something

→ Considering her pessimism toward marriage, her last break-up must have really done a job on her.

Xem xét sự bi quan của cô ấy đối với hôn nhân, cuộc chia tay cuối cùng của cô ấy hẳn đã thực sự ảnh hưởng đến cô ấy.

Jobs for the boys; công việc ưu tiên dành cho bạn bè thân hữu

Employment or other benefits given to people who are closely connected, such as friends, relatives, or supporters. Primarily heard in UK, Australia.

→ Many have accused the government sector of being largely made up of jobs for the boys, as you aren’t likely to find an employee who isn’t related to someone else in one way or another.

Nhiều người đã cáo buộc rằng khu vực chính phủ phần lớn tạo ra công việc ưu tiên cho người thận, vì bạn không có khả năng tìm thấy một nhân viên không liên quan đến người khác theo cách này hay cách khác.

Just the job: chính xác điều cần thiết

Exactly the thing that is or was needed or called for.

→ You need a suitcase and I’ve got just the job—look at this beauty!

Bạn cần một chiếc va li và tôi vừa làm xong việc — hãy nhìn vẻ đẹp này!

More than your job’s worth: những gì bạn đang yêu cầu không đáng để tôi phải chịu rủi ro mất việc

What you are requesting is not worth the risk of losing my job. Primarily heard in UK, Australia.

→ Look, I wish I could pull some strings to get you a job here, but it’s more than my job’s worth.

Nghe này, tôi ước tôi có thể giúp bạn có một công việc ở đây, nhưng những gì bạn đang yêu cầu không đáng để tôi phải chịu rủi ro mất việc.

Out of joint: trật khớp/ hỗn loạn, không đạt yêu cầu

Literally, of a bone, dislocated from its socket or joint/ In or into a tumultuous, disordered, unsatisfactory, improper or abnormal way or mode

→ The stock market has remained out of joint ever since the president’s decision to pursue a trade war sent shares plummeting to their lowest point in eight years last month.

Thị trường chứng khoán vẫn hỗn loạn kể từ khi quyết định theo đuổi chiến tranh thương mại của tổng thống khiến cổ phiếu giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong 8 năm vào tháng trước.

Get (or be) beyond a joke: trở nên báo động

To become very alarming.

→ Her illness has gotten beyond a joke now—the doctors say she’s in critical condition.

Bệnh tình của cô ấy đáng báo động – các bác sĩ nói rằng cô ấy đang trong tình trạng nguy kịch.

The joke is on someone: người có vẻ ngu ngốc

One seems silly or foolish

→ Well, the joke’s on me because I spent so much time perfecting our itinerary that I forgot to put gas in my car before the trip.

Tôi thật ngớ ngẫn khi đã dành quá nhiều thời gian để hoàn thiện hành trình của mình đến nỗi tôi đã quên đổ xăng vào xe trước chuyến đi.

The joker in the pack: ai đó hoặc cái gì đó không thể đoán trước được

Someone or something that is unpredictable; a wild card.

→ There are a few unpredictable elements here, but the weather is the real joker in the pack.

Có một vài yếu tố không thể đoán trước ở đây, nhưng thời tiết là thứ không thể đoán trước được.

Keep up with the Joneses: chạy đua sao cho bằng hoặc hơn hàng xóm, bạn bè

To maintain the same lifestyle as one’s neighbors or peers.

→ A: “Why did she buy such an expensive car?” B: “Well, she lives in a wealthy part of town—I bet she just wants to keep up with the Joneses.”

A: “Tại sao cô ấy lại mua một chiếc xe hơi đắt tiền như vậy?” B: “Chà, cô ấy sống ở một khu giàu có của thị trấn – tôi cá là cô ấy chỉ muốn đua đòi theo hàng xóm.”

Full of the joys of spring: vui vẻ

Very happy

→ I was full of the joys of spring when I found out that I’d gotten an A on my hardest exam.

Tôi rất vui khi biết mình đạt điểm A trong kỳ thi khó nhất.

A Judas kiss: hành động phản bội được ngụy trang dưới dạng tình cảm

A traitorous action disguised as a show of affection. The phrase alludes to the Biblical account of the betrayal of Jesus by Judas, who kissed Jesus to identify him to the authorities arresting him.

→ Don’t try to be my friend now, it’s just a Judas kiss! I know you’re trying to get more information out of me so you can report it to the headmaster!

Đừng cố làm bạn với tôi bây giờ, đó chỉ là hành động phản bội! Tôi biết bạn đang cố lấy thêm thông tin từ tôi để bạn có thể báo cáo với hiệu trưởng!

Against your better judgement: bất chấp sự phản đối

In spite of one’s apprehension or objections.

Against his better judgment, Joe let his daughter attend her friend’s party.

Bất chấp sự phản đối, Joe để con gái mình tham dự bữa tiệc của bạn cô ấy.

Go for the jugular: tấn công vào nhược điểm

To attack in the most aggressive way possible or where the victim is most vulnerable. Despite the imagery, the term is almost never used to refer to physical violence

→ If you want to go for the jugular against your opponent, I have some damaging information you might be interested in.

Nếu bạn muốn tấn công nhược điểm đối thủ của mình, tôi có một số thông tin mà bạn có thể quan tâm.

Get (or have) the jump on: đạt được lợi thế trước ai đó

To gain an advantage over someone or something, typically by doing something early or ahead of others.

→ The senator got the jump on the challenger by visiting the state three times before his opponent managed to make an appearance.

Thượng nghị sĩ đã vượt lên trên kẻ thách thức bằng cách đến thăm bang ba lần trước khi đối thủ của anh ta xuất hiện.

Go (and) jump in the lake: đi chỗ khác

To go away and leave one alone because what is being done or said is very irritating. Often used as an imperative.

→ A: “The experiment might work better if you actually knew what you were supposed to be mixing together.” B: “You know what, Jenny? Why don’t you jump in a lake?”

A: “Thử nghiệm có thể hoạt động tốt hơn nếu bạn thực sự biết những gì bạn phải trộn với nhau.” B: “Bạn biết không, Jenny? Tại sao bạn không đi chỗ khác đi?”

Jump someone’s bones: quan hệ tình dục một cách hăng hái

To have sex with one, especially in an energetic or enthusiastic manner.

→ Samantha was ogling the waiter and murmured crassly that she’d like to jump his bones.

Samantha đang yêu người phục vụ và lẩm bẩm một cách điên cuồng rằng cô ấy muốn quan hệ với anh ta.

Jump down someone’s throat: thường xuyên quát mắng người khác

To yell at or scold one harshly, often unexpectedly.

→ Whoa, don’t jump down my throat—I’m just the messenger here. Talk to the boss if you’re unhappy with this decision.

Đừng quát mắng tôi — tôi chỉ là người đưa tin ở đây. Hãy nói chuyện với sếp nếu bạn không hài lòng với quyết định này.

Jump the gun: bắt đầu làm gì đó trước khi được cho phép

To start something before it is permissible, appropriate, or advisable. The phrase alludes to starting to run in a foot race before the starting gun goes off.

→ Henry jumped the gun and sent the proofs to the printer before the boss approved them, and she was not happy.

Henry gửi các bản chứng minh đến nhà in trước khi ông chủ phê duyệt chúng, và cô ấy không hài lòng.

Jump out of your skin: giật mình, bất ngờ

To physically recoil, flinch, or start, especially in fear or surprise.

→ My goodness, I jumped out of my skin when that alarm went off in the middle of the night.

Chúa ơi, tôi giật bắn cả mình khi chuông báo thức nửa đêm vang lên.

Jump the queue: chen hàng

To go ahead of someone or multiple people who have been waiting before one. Primarily heard in UK, Australia.

→ I wanted to shout at the man for jumping the queue, but I was too embarrassed about making a scene.

Tôi muốn hét vào mặt người đàn ông vì đã chen hàng, nhưng tôi quá xấu hổ khi thực hiện một cảnh quay.

Jump the rails (or track): chuyển hướng bất ngờ

By extension, to veer off in very unexpected directions; to lose or change focus in surprising or bizarre ways.

→ The long-running drama has by this point jumped the rails so completely that it would be foolish to try and summarize it for the uninitiated.

Bộ phim truyền hình dài tập cho đến thời điểm này đã hoàn toàn chuyển hướng đến mức thật ngu ngốc nếu thử tóm tắt nó cho những người chưa bắt đầu.

Jump the shark: trở nên lãng quên, bớt được chú ý

(Usually of television shows) to reach a point where something stops becoming more popular or starts to decrease in quality

→ The show jumped the shark a few years ago.

Chương trình đã bị lãng quên cách đây vài năm.

Jump ship: thủy thủ đột ngột bỏ tàu/ đột ngột từ bỏ công việc

To suddenly abandon one’s post on a ship, as of a sailor/ By extension, to suddenly abandon any post or task

→ No one has been able to find that missing sailor, so they think he probably jumped ship.

Không ai có thể tìm thấy người thủy thủ mất tích đó, vì vậy họ nghĩ rằng anh ta có thể đã bỏ tàu.

Jump through hoops: đối mặt, hoàn thành nhiều thử thách để theo đuổi điều gì đó

To face or have to complete many challenges in pursuit of something that one wants, especially challenges that seem arbitrary or excessive.

→ The boss made me jump through a lot of hoops to earn this corner office, believe me. I was doing everything from leading presentations to getting him coffee for months.

Ông chủ đã bắt tôi phải vượt qua rất nhiều thử thách để kiếm được văn phòng ở góc này, tin tôi đi. Tôi đã làm mọi thứ từ việc dẫn dắt các buổi thuyết trình đến mời anh ấy uống cà phê trong nhiều tháng.

Jump to conclusions: hình thành một ý kiến ​​một cách vội vàng, trước khi bạn tìm hiểu

To make decisions or form opinions before one has all the pertinent facts.

→ I know you found some suspicious things in her office, but don’t jump to conclusions—talk to her first.

Tôi biết bạn đã tìm thấy một số điều đáng ngờ trong văn phòng của cô ấy, nhưng đừng vội kết luận — hãy nói chuyện với cô ấy trước.

Jump to it: bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, hoạt động

To start doing some task or activity

→ Come on, jump to it—this room needs to be completely clean in an hour!

Nào, bắt đầu thực hiện đi – căn phòng này cần phải hoàn toàn sạch sẽ trong một giờ!

On the jump: di chuyển, xảy ra với tốc độ nhanh chóng

Moving, happening, or occurring at a very fast or hurried pace.

→ During the economic boom, buildings were being built on the jump, with very little in the way of safety regulations.

Trong thời kỳ bùng nổ kinh tế, các tòa nhà được xây dựng với tốc độ chóng mặt, với rất ít các quy định về an toàn.

One jump ahead: khả năng vượt trội

A little bit more prepared, skilled, or successful than someone or something else; able to outmaneuver or outpace someone or something.

→ I’ve been working extra hard so that I’m one jump ahead of the new girl threatening to take my job.

Tôi đã làm việc rất chăm chỉ để có thể vượt lên trước một cô gái mới đe dọa sẽ nhận việc của tôi.

Be jumping up and down: rất phấn khích hoặc buồn bã vì điều gì đó

To be very excited or upset about something. The phrase can be but is usually not literal.

→ Dad will be jumping up and down when he sees how low the electric bill is this month.

Bố sẽ nhảy cẫng lên vì phán khích khi thấy tiền điện tháng này thấp.

The law of the jungle: luật rừng, luật kẻ mạnh đàn áp kẻ yếu

The idea that the strongest or most merciless in a society or group will survive. The phrase comes from Rudyard Kipling’s The Jungle Book.

→ I refuse to serve as mayor without compassion, so this city will not operate according to the law of the jungle.

Tôi từ chối làm thị trưởng mà không có lòng trắc ẩn, vì vậy thành phố này sẽ không hoạt động theo luật của kẻ mạnh.

The jury is out: quyết định chưa được đưa ra

A decision has not yet been made.

→ A: “Are we proceeding with the ad campaign?” B: “The jury is out on that. We want to bring in a few more focus groups.”

A: “Chúng tôi có đang tiến hành chiến dịch quảng cáo không?” B: “Quyết định chưa được đưa ra. Chúng tôi muốn thu hút thêm một vài nhóm tiêu điểm.”

Do someone or something justice: thể hiện đúng với đánh giá

To be accurate or fair by representing someone or something as that person or thing truly is

→ This is the only picture I have that does full justice to her beauty.

Đây là bức ảnh duy nhất tôi có thể hiện đầy đủ vẻ đẹp của cô ấy.

Do yourself justice: thực hiện hết khả năng, nhấn mạnh rằng ai đó hoặc điều gì đó tốt hơn những gì đã được miêu tả

Perform as well as you are able to

→ You’re a great singer. You just need to be in a band that does you and your voice justice.

Bạn là một ca sĩ tuyệt vời. Bạn chỉ cần ở trong một ban nhạc phù hợp với bạn và giọng nói của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *