Idioms – Thành ngữ tiếng Anh là những cụm từ được sử dụng như nghĩa bóng và thường xuyên áp dụng trong giao tiếp hàng ngày và cả trong văn viết. Để sử dụng thành ngữ thành thạo hơn, dưới đây là danh sách Idioms bắt đầu từ T, sẽ giúp bạn dễ dàng thống kê các thành ngữ và học tập hiệu quả hơn.

Xem thêm:

Danh sách Idioms bắt đầu từ T

To a T (or tee): hoàn hảo

Perfectly; completely; exactly. The origin of the phrase is uncertain.

→ You have to make sure the fabric lines up to a T, or the stitching will start coming out before too long.

Bạn phải đảm bảo rằng các đường vải đạt mức hoàn hảo, nếu không đường khâu sẽ bắt đầu bung ra trước khi quá lâu.

Keep tabs (or a tab) on: thường xuyên theo dõi

To routinely monitor or observe someone or something; to keep track of someone or something.

→ It was revealed that the FBI kept tabs on him for years just because he once attended a meeting of a radical group.

Nó được tiết lộ rằng FBI đã theo dõi anh ta trong nhiều năm chỉ vì một lần anh ta tham dự một cuộc họp của một nhóm cấp tiến.

Pick up the tab: trả cái gì đó

To pay the cost of something, as at a restaurant or bar, especially as a treat or favor for someone else.

→ I know it’s old-fashioned, but I still think a guy should pick up the tab on a first date.

Tôi biết điều đó đã lỗi thời, nhưng tôi vẫn nghĩ một chàng trai nên trả tiền trong buổi hẹn hò đầu tiên.

Lay something on the table: đưa ra cùng thảo luận

To offer or introduce something for general discussion or consideration.

→ The company has laid the policy change on the table for customers to consider before continuing with the service.

Công ty đã đưa ra vấn đề thảo luận về việc thay đổi chính sách để khách hàng cân nhắc trước khi tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Turn the tables: thay đổi, đảo ngược

To change or reverse something dramatically.

→ Wow, they really turned the tables on their opponents after the intermission. The score went from 0-3 to 5-3!

Wow, họ đã thực sự lật ngược thế cờ đối thủ sau giờ nghỉ giải lao. Tỉ số được chuyển từ 0-3 thành 5-3!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *