Dấu chấm câu trong tiếng Anh: Thử làm Quiz nhanh

Dấu chấm câu trong tiếng Anh: Thử làm Quiz nhanh
Nội dung

Để củng cố bài học về dấu câu trong tiếng Anh, bạn hãy thử làm bài Quiz nhanh về dấu chấm câu dưới đây nhé.

Quiz nhanh về dấu chấm câu trong tiếng Anh

Đọc đoạn văn sau đây và trả lời những câu hỏi bên dưới về dấu chấm câu trong tiếng Anh

Ben and I called Detective Brown and then stayed close behind as he and his partner followed the robbers back to their house (a small house near the park). As we watched from a distance, we saw that the robbers were inside, and were taking things out of their large, black bag: money, jewelry, and expensive-looking watches—all the things they had stolen earlier. Suddenly, Ben gasped. “What’s the matter?” I asked. “Look,” he whispered. “There! That’s Grandma’s purse!” We looked at each other and smiled; we couldn’t wait to see Grandma’s face when we told her we’d found her purse …

Chữ in hoa

As, Suddenly

  1. Tại sao những chữ này lại được viết in hoa?
  2. Hãy tìm bốn tên riêng của nhân vật được viết in hoa trong bài đọc.

Dấu ngoặc kép

Trong câu “What’s the matter?” dấu ngoặc kép của dấu chấm câu trong tiếng Anh thể hiện điều gì?

Dấu chấm hỏi

Trong câu What’s the matter, dấu chấm hỏi của dấu chấm câu trong tiếng Anh  được đặt trước hay sau dấu ngoặc kép?

Dấu chấm than

Trong câu That’s Grandma’s purse!, dấu chấm than của dấu chấm câu trong tiếng Anh được sử dụng để làm gì?

Dấu chấm

Từ đầu đoạn đến “I asked.” , có bao nhiêu dấu chấm ?

Ở cuối đoạn, tác giả kết thúc đoạn bằng dấu gì mà không phải dấu chấm? Giải thích lý do.

Dấu phẩy

Trong câu “As we watched from a safe distance, we …” dấu phẩy ở đây được dùng để ngăn cách cái gì?

Hãy chỉ ra dấu phẩy liệt kê trong danh sách và dấu phẩy được đặt ở giữa hai tính từ trong bài văn.  

Dấu hai chấm

Trong câu “they started taking things out of their bag: money, jewelry, and expensive-looking watches”, dấu hai chấm được dùng để trình bày cái gì?

Dấu ngoặc đơn

Trong câu “(a small house near the park)”, dấu ngoặc đơn này được dùng để làm gì?

Dấu nháy đơn

Trong câu “What’s the matter?”, dấu nháy đơn của dấu chấm câu trong tiếng Anh được dùng để làm gì?

Hãy chỉ ra hai dấu nháy đơn chỉ sở hữu trong bài đọc.

Dấu gạch nối và dấu gạch ngang

Trong cụm “expensive-looking”, dấu gạch nối trong bài đọc được dùng để làm gì?

Hãy tìm trong bài dấu gạch ngang (lưu ý: nó dài hơn hay ngắn hơn dấu gạch nối?) và nêu tác dụng.

Hi vọng làm xong bài trắc nghiệm nhanh này, bạn đã có thể thực hiện việc ôn tập bài học về dấu chấm câu trong tiếng Anh một cách tốt nhất nhé!