Danh sách Sight Words tiếng Anh cho trẻ em mẫu giáo

sight words tiếng Anh cho trẻ em mẫu giáo
Nội dung

Đây là danh sách Sight Words tiếng Anh cho trẻ em mẫu giáo bé cần nắm bắt trước khi bước vào học tiếng Anh lớp 1. Nếu phụ huynh có thể sớm rèn luyện cùng trẻ và giúp trẻ thuộc lòng những từ này, trẻ sẽ sớm tự tin hơn ở cấp học tiếp theo.

Danh sách Sight Words tiếng Anh cho trẻ em mẫu giáo

all: tất cả

Every one (of), or the complete amount or number (of), or the whole (of)

All of them swim very fast.

Tất cả bọn họ đều bơi rất nhanh.

am: thì, là, ở (động từ TO BE ngôi thứ nhất số ít)

I am a student.

Tôi là học sinh.

are: thì, là, ở (động từ TO BE ngôi thứ ba số nhiều)

→ They are my classmates.

Họ là bạn cùng lớp với tôi.

at: tại, lúc

Used to show an exact position or particular place or time

→ I will meet her at 7.pm.

Tôi sẽ gặp cô ấy lúc 7 giờ tối.

ate: ăn (quá khứ của eat)

Past form of ‘eat’

→ I ate your cake yesterday.

Tôi đã ăn bánh của bạn ngày hôm qua rồi.

be: thì, là, ở (động từ TO BE ở nguyên thể)

→ The party will be held next week.

Bữa tiệc sẽ được tổ chức vào tuần sau.

black: màu đen

Having the darkest colour there is, like the colour of coal or of a very dark night

→ I will wear a black dress tonight.

Tôi sẽ mặc chiếc đầm màu đen vào tối nay.

brown: màu nâu, nâu

The colour of chocolate or soil

She has a brown bag.

Cô ấy có một chiếc túi nâu.

but: nhưng

Used to introduce an added statement, usually something that is different from what you have said before

→ She studied very hard, but she still failed the exam.

Cô ấy học rất chăm chỉ nhưng cô ấy vẫn thi trượt.

came: đến (quá khứ của come)

Past form of ‘come’

→ She came to my house last night.

Cô ấy đã đến nhà tôi tối qua.

did: làm (quá khứ của do)

Past form of ‘do’

→ I did my homework yesterday.

Tôi đã làm bài tập của mình vào hôm qua rồi.

do: làm, thực hiện một hành động

→ Can I do exercises?

Tôi có thể tập thể dục được không?

eat: ăn

To put or take food into the mouth, chew it and swallow it

→ He eats lunch at this restaurant every day.

Ngày nào anh ấy cũng ăn trưa ở nhà hàng này.

four: số 4

→ There are four members in my family.

Gia đình tôi có 4 thành viên.

get: nhận

To obtain, buy, or earn something

→ You’ll get good grades if you study harder.

Bạn sẽ đạt điểm cao nếu bạn học tập chăm chỉ hơn.

good: tốt, giỏi

Very satisfactory, enjoyable, pleasant, or interesting

→ John is a good teacher.

John là một giáo viên giỏi.

has: có

Have, used with he/she/it

→ She has a long hair.

Cô ấy có mái tóc dài.

he: anh ấy, chú ấy

He is the tallest student in my class.

Cậu ấy là học sinh cao nhất trong lớp tôi.

into: vào, vào trong

To the inside or middle of a place, container, area, etc.

→ The door opened and a boy came into the room.

Cánh cửa mở ra và cậu bé bước vào căn phòng.

like: thích

To enjoy or approve of something or someone

→ Mary likes reading books.

Mary thích đọc sách.

must: phải

Used to show that it is necessary or very important that something happens in the present or future

→ You must go to bed right now.

Bạn phải đi ngủ ngay.

new: mới

Recently created or having started to exist recently

→ She bought new shoes.

Cô ấy đã mua đôi giày mới.

no: không

Not any; not one; not a

No, I don’t have enough money.

Không, tôi không có đủ tiền.

now: bây giờ

At the present time, not in the past or future

→ She is reading books now.

Bây giờ cô ấy đang đọc sách.

on: trên

Used to show that something is in a position above something else and touching it, or that something is moving into such a position

→ There are a lot of cakes on the table.

Trên bàn có nhiều loại bánh.

our: của chúng tôi

Of or belonging to us

Our teachers are very nice.

Những giáo viên của chúng tôi rất tốt bụng.

out: ra ngoài

Used to show movement away from the inside of a place or container

→ I wil go out with my friends tonight.

Tối nay tôi sẽ đi ra ngoài với bạn của tôi.

please: làm ơn

Used to make a request more polite

Please, tell me the truth.

Làm ơn cho tôi biết sự thật.

pretty: xinh đẹp, khá

Pleasant to look at, or (especially of girls or women or things relating to them) attractive or pleasant in a delicate way/ quite, but not extremely

→ She looks pretty when she wears this dress.

Cô ấy trông thật xinh đẹp khi mặc chiếc đầm này.

ran: chạy (quá khứ của run)

Past form of ‘run’

→ He ran 5 kilometers yesterday.

Anh ấy đã chạy 5km ngày hôm qua.

ride: cưỡi, lái

To sit on something such as a bicycle, motorbike, or horse and travel along on it controlling its movements

→ She rides the bicycle to my house.

Cô ấy đã đạp xe tới nhà tôi.

saw: nhìn thấy (quá khứ của see)

Past form of ‘see’

→ I saw her at school.

Tôi đã thấy cô ấy ở trường.

say: nói

To pronounce words or sounds, to express a thought, opinion, or suggestion, or to state a fact or instruction

→ I’m sorry, what did you say?

Xin lỗi, bạn đã nói gì vậy?

she: cô ấy, chị ấy

She said goodbye to all her friends and left.

Cô ấy nói lời tạm biệt với bạn bè và rời đi.

so: vì thế, quá

Very, extremely, or to such a degree

→ That house is so big.

Ngôi nhà đó quá lớn.

soon: sớm

In or within a short time; before long; quickly

→ I will contact you soon.

Tôi sẽ sớm liên lạc với bạn.

that: cái đó

Used to refer to a person, object, idea, etc. that is separated from the speaker by space or time

That car belongs to her.

Chiếc xe đó là của cô ấy.

there: ở đó

(To, at, or in) that place

→ I have been there for a long time.

Tôi ở đó một thời gian dài.

they: họ

Used as the subject of a verb to refer to people, animals, or things already mentioned or, more generally, to a group of people not clearly described

They are my friends.

Họ là bạn của tôi.

this: cái này, đây là

Used for a person, object, idea, etc. to show which one is referred to

This is my sister.

Đây là chị gái tôi.

too: cũng, quá

More than is needed or wanted; more than is suitable or enough

→ It’s too hard for me to explain.

Thật là quá khó để giải thích điều này.

under: ở dưới

In or to a position below or lower than something else, often so that one thing covers the other

→ The dog lay under the table.

Con chó nằm dưới bàn.

want: muốn

To wish for a particular thing or plan of action

→ They want to eat these cakes.

Họ muốn ăn những cái bánh này.

was: thì, là, ở (động từ TO BE ở quá khứ)

→ I was at home last night.

Tôi đã ở nhà vào tối qua.

well: tốt

In a good way, to a high or satisfactory standard

→ He plays the piano well.

Anh ấy chơi đàn piano rất tốt.

went: đi (quá khứ của go)

Past form of ‘go’

→ I went shopping last week.

Tôi đã đi mua sắm vào tuần trước.

what: cái gì

Used to ask for information about people or things

→ I don’t understand what you say.

Tôi không hiểu bạn nói gì hết.

white: màu trắng

Of a colour like that of snow, milk, or bone

→ I bought a white hat.

Tôi đã mua một chiếc nón trắng.

who: ai

Used especially in questions as the subject or object of a verb, when asking which person or people, or when asking what someone’s name is

→ I don’t know who you are.

Tôi không biết bạn là ai.

will: sẽ

Used to talk about what is going to happen in the future, especially things that you are certain about or things that are planned

→ I will come to Mary’s house tomorrow.

Tôi sẽ đến nhà Mary vào ngày mai.

with: với

Used to say that people or things are in a place together or are doing something together

→ John went out with his family last night.

John đã đi ra ngoài với gia đình vào tối qua.

yes: có

Used to express willingness or agreement

Yes, of course I will show you.

Tất nhiên rồi, tôi sẽ cho bạn xem.

ThinkEnglish vừa giới thiệu cho bạn danh sách Sight words tiếng Anh cho trẻ em mẫu giáo kèm giải nghĩa và ví dụ. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian tra cứu từ vựng khi dạy trẻ học tiếng Anh. Chúc bạn cùng bé học vui.

Xem thêm: Game Word Search Sight Words tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo