Top 10 từ khó đọc nhất trong tiếng Anh

10 từ khó đọc nhất trong tiếng Anh
Nội dung

Cùng với phát âm và ngữ pháp, một trong những thách thức lớn nhất đối với người học tiếng Anh là từ vựng. Bạn có thể không gặp khó khăn với các từ mới khi nói, nhưng khi đến lúc đưa chúng ra giấy, khả năng chính tả của bạn sẽ được kiểm tra. Cùng chúng tôi tìm hiểu đâu là 10 từ khó đọc nhất trong tiếng Anh…

10 từ khó đọc nhất trong tiếng Anh

Necessary /ˈnes.ə.ser.i/ (adj): cần thiết

Needed in order to achieve a particular result.

Stationary /ˈsteɪ.ʃən.ər.i/ (adj): không thay đổi

Not moving, or not changing.

Stationery /ˈsteɪ.ʃən.ər.i/ (n): đồ dùng văn phòng

The things needed for writing, such as paper, pens, pencils, and envelopes.

Separate /ˈsep.ər.ət/ (v): riêng rẽ

Existing or happening independently or in a different physical space.

Affect /əˈfekt/ (v): ảnh hưởng đến

To have an influence on someone or something, or to cause a change in someone or something.

Effect /ɪˈfekt/ (n): sự ảnh hưởng, kết quả

The result of a particular influence.

Embarrassed /ɪmˈbær.əst/ (adj): bối rối, lúng túng

Meaning: feeling ashamed or shy.

Compliment /ˈkɒm.plɪ.mənt/ (n): phần thưởng, lời khen

Meaning: a remark that expresses approval, admiration, or respect.

Complement /ˈkɒm.plɪ.ment/ (v): bổ sung

Meaning: to make something else seem better or more attractive when combining with it.

Accommodation /əˌkɒm.əˈdeɪ.ʃən/ (n): chỗ ở

Meaning: a place to live, work, stay, etc. in.

Top-10-Tu-Kho-Doc-Nhat-Trong-Tieng-Anh

Rhythm /ˈrɪð.əm/ (n): nhịp điệu

Meaning: a strong pattern of sounds, words, or musical notes that is used in music, poetry, and dancing

Dessert /dɪˈzɜːt/ (n): món tráng miệng

Meaning: sweet food eaten at the end of a meal

Desert /ˈdez.ət/ (n): sa mạc

Meaning: an area, often covered with sand or rocks, where there is very little rain and not many plants

Dilemma /dɪˈlem.ə/ (n): tình huống phải chọn một trong hai

Meaning: a situation in which a difficult choice has to be made between two different things you could do

Có vẻ 10 từ khó đọc nhất trong tiếng Anh cũng không thể làm khó bạn. Chia sẻ điều bạn biết với bạn bè, và cho ThinkEnglish biết nếu bạn biết từ khó đọc nào khác nhé!

Xem thêm: