united-states-constitution

United States Constitution – Hiến pháp Hoa Kỳ

Nội dung chính

United States Constitution – Hiến pháp Hoa Kỳ đã thiết lập chính phủ quốc gia của Hoa Kỳ và các luật cơ bản, đồng thời đảm bảo một số quyền cơ bản nhất định cho công dân của mình. Nó được ký vào ngày 17 tháng 9 năm 1787, bởi các đại biểu tham gia Hội nghị Lập hiến ở Philadelphia.

Theo tài liệu quản lý đầu tiên của Mỹ, Điều khoản Liên bang, chính phủ quốc gia yếu và các bang hoạt động như các quốc gia độc lập. Tại đại hội năm 1787, các đại biểu đã đưa ra kế hoạch cho một chính phủ liên bang mạnh hơn với ba nhánh – hành pháp, lập pháp và tư pháp – cùng với một hệ thống kiểm tra và cân đối để đảm bảo không một nhánh nào có quá nhiều quyền lực.

Trong hơn 200 năm kể từ khi Hiến pháp được tạo ra, Mỹ đã trải dài trên toàn bộ lục địa và dân số cũng như nền kinh tế của nó đã mở rộng hơn. Qua tất cả những thay đổi, Hiến pháp đã trường tồn và thích nghi. Ngày nay, bản Hiến pháp gốc đang được trưng bày tại Cơ quan Lưu trữ Quốc gia ở Washington, D.C. Ngày Hiến pháp được tổ chức vào ngày 17 tháng 9, để kỷ niệm ngày văn bản được ký.

Chủ đề United States Constitution – Hiến pháp Hoa Kỳ là một chủ đề chính trong chương trình học môn Social Studies – Xã hội học của trẻ em Hoa Kỳ để hiểu về bầu cử và bỏ phiếu.

Xem bài viết giải nghĩa và mẫu câu các từ vựng đề tài United States Constitution – Hiến pháp Hoa Kỳ dưới đây để cùng học với bé môn Social Studies nhé.

Từ vựng chủ đề United States Constitution – Hiến pháp Hoa Kỳ

monarchy (n): chủ nghĩa quân chủ

A form of government in which one person has absolute rule and often gains it by birth

Albania was declared a constitutional monarchy in 1928.

united-states-constitution-1

cabinet (n): nội các, chính phủ

Federal government officials who most often represent the executive branch

→ We will have the opportunity to deal with cabinet openness in Wales in our own way.

united-states-constitution-2

allegiance (n): lòng trung thành

Commitment of someone to another in higher power or a larger group

The decrease in violence resulting from the ceasefire by the Mahdi Army and the Sunni insurgent allegiance against Al-Qaida holds significant political potential as well.

united-states-constitution-3

federalism (n): chế độ liên bang

A system of government in which power is divided between a central authority and other smaller political units

While he would concur with overthrowing a state supreme court’s decision, as in Bush v. Gore, he built a coalition of Justices after 1994 that developed the idea of federalism as provided for in the Tenth Amendment.

united-states-constitution-4

capitalism (n): chủ nghĩa tư bản

An economic and political system in which private owners control trade and industry for money

The paper showed a picture of homeless people sleeping on the streets with the caption underneath ‘the unacceptable face of capitalism‘.

united-states-constitution-5

oath (n): lời thề

A solemn vow to do something

→ The inaugural oath is specified to preserve, protect and defend the Constitution.

united-states-constitution-6

delegate (n): người đại diện, đại biểu

A person authorized to represent others, normally chosen by election

The signing of the United States Constitution occurred on September 17, 1787, when 39 delegates to the Constitutional Convention endorsed the constitution created during the convention.

united-states-constitution-7

political (adj): chính trị

Related to government or public affairs

→ It also guarantees an individual’s right to physically gather or associate with others in groups for economic, political or religious purposes.

united-states-constitution-8

legislature (n): cơ quan lập pháp

An officially elected body of people that have the power and responsibility to make laws for political units

→ It also allows state legislatures to permit their governors to make temporary appointments until a special election can be held.

united-states-constitution-9

democracy (n): chế độ dân chủ

A type of government in which all those who are eligible may vote to choose a representative to fight for what they want

The Court’s guidance on basic problems of life and governance in a democracy is most effective when American political life reinforce its rulings.

united-states-constitution-10

amendment (n): tu chính, sửa đổi

An addition or other change to a legal paper

→ First Amendment rights were addressed in Griswold v. Connecticut concerning privacy, and Engel v. Vitale relative to free speech.

united-states-constitution-11

sovereign (adj): có quyền, tối cao

Having all the power

The Eleventh Amendment (1795) specifically prohibits federal courts from hearing cases in which a state is sued by an individual from another state or another country, thus extending to the states sovereign immunity protection from certain types of legal liability.

united-states-constitution-12

citizen (n): công dân

An inhabitant of a country that is recognized as a legal member

The Fifteenth Amendment (1870) prohibits the use of race, color, or previous condition of servitude in determining which citizens may vote.

united-states-constitution-13

adjourn (v): hoãn, ngưng

To break off or end a meeting until a later date

→ The initial meeting of each chamber of Congress had to be adjourned due to lack of a quorum.

united-states-constitution-14
MỚI NHẤT
menh-de-clauses
Mệnh đề (Clauses)

Mệnh đề trong ngữ pháp tiếng Anh là một trong những mảng quan trọng nhất trong việc học ngoại ngữ. Tưởng chừng như đơn giản

Xem thêm »