westward-expansion

Westward Expansion – Cuộc chinh phục miền Viễn Tây nước Mỹ

Nội dung chính

Westward Expansion – Cuộc chinh phục miền Viễn Tây nước Mỹ là phong trào định cư vào thế kỷ 19 của những người định cư vào miền Tây nước Mỹ. Câu chuyện về Hoa Kỳ luôn là một trong những mở rộng về hướng Tây, bắt đầu dọc theo Bờ biển phía Đông và tiếp tục cho đến khi chạm tới Thái Bình Dương – điều mà Theodore Roosevelt mô tả là “bước tiến vĩ đại về phía Tây.”

Việc mua lại Hawaii và Alaska, mặc dù thường không được nói đến trong các cuộc thảo luận về việc người Mỹ mở rộng quốc gia của họ về phía tây. Ngay cả trước khi các thuộc địa của Mỹ giành được độc lập từ Anh trong Chiến tranh Cách mạng, những người định cư đã di cư về phía tây đến các bang ngày nay là Kentucky và Tennessee, cũng như các phần của Thung lũng Ohio và Deep South.

Việc mở rộng về phía Tây đã được hỗ trợ rất nhiều vào đầu thế kỷ 19 bởi Thương vụ mua Louisiana (1803), sau đó là Quân đoàn thám hiểm khám phá thường được gọi là Cuộc thám hiểm Lewis và Clark; Chiến tranh năm 1812, bảo đảm các ranh giới hiện có của Hoa Kỳ và đánh bại các bộ lạc bản địa ở Old Northwest, khu vực của thung lũng Ohio và Thượng Mississippi; và Đạo luật xóa bỏ người da đỏ năm 1830, đạo luật buộc phải di chuyển hầu như tất cả người da đỏ từ Đông Nam đến các bang hiện nay là Arkansas và Oklahoma, một cuộc hành trình được gọi là Trail of Tears.

Chủ đề Westward Expansion – Cuộc chinh phục miền Viễn Tây nước Mỹ là một chủ đề chính trong chương trình học môn Social Studies – Xã hội học của trẻ em Hoa Kỳ để hiểu về cuộc chinh phục miền Tây nước Mỹ.

Xem bài viết giải nghĩa và mẫu câu các từ vựng đề tài Westward Expansion – Cuộc chinh phục miền Viễn Tây nước Mỹ dưới đây để cùng học với bé môn Social Studies nhé.

Từ vựng chủ đề Westward Expansion

pathfinder (n): người phát hiện ra nơi mới

Someone who moves ahead of other people to create or find a way to pass through an area

As pathfinders, these independent companies have taken risks.

westward-expansion-1

nationalism (n): chủ nghĩa dân tộc

Patriotic efforts, feelings, or principles

The book documents the rise of the political right with its accompanying strands of nationalism and racism.

westward-expansion-2

annex (v): sát nhập, thêm vào

Append or add something as an extra part

→ Two individual opinions by two Committee members are annexed to the present Views.

westward-expansion-3

suffrage (n): quyền bầu cử

The right to vote in political elections

→ Most followers supported causes such as the abolition of slavery and women’s suffrage.

westward-expansion-4

locomotive (n): đầu máy xe lửa

A powered rail vehicle used for pulling trains

→ In freight transport, class 042 and 043 locomotives were still used until the autumn of 1977.

westward-expansion-5

secede (v): ly khai

To remove oneself or to withdraw formally from the membership in a federal alliance, an organization, or a union

Seven states had seceded by the time Buchanan retired from office and returned with his niece to his spacious country home, Wheatland, near Lancaster, Pennsylvania.

westward-expansion-6

doctrine (n): học thuyết, chủ nghĩa

A set of beliefs held by a group, church, or political party

→ It was not until 1970 that Parliament endorsed the doctrine of agents for political parties.

westward-expansion-7

sectionalism (n): chủ nghĩa biệt phái

Restriction of interest to a very small amount of items or one single item

Sectionalism is loyalty to one’s own region or section of the country, rather than to the country as a whole.

westward-expansion-8

abolitionism (n): chủ nghĩa bãi nô

The doctrine that calls for the abolition of slavery

Abolitionism, or the abolitionist movement, was the movement to end slavery.

westward-expansion-9

opportunity (n): cơ hội, thời cơ

A set of circumstances that make it possible to do something that is wanted or needed

→ There have been numerous opportunities for Jehovah’s servants in the Philippines to demonstrate this.

westward-expansion-10

scarce (adj): khan hiếm

Insufficient for what is needed

→ The United Nations cannot be true to its own lofty and universal principles, if it continues to waste scarce resources and serve as a forum of hostility and prejudice against one of its own.

westward-expansion-11

pioneer (n): nhà tiên phong

A person who is the first or among the first to settle a new area

→ That same year, special pioneers came from Portugal.

westward-expansion-12
MỚI NHẤT