[Grade 4] Antonyms – Từ trái nghĩa

antonyms-cho-tre-lop-4
Nội dung

Cùng tìm hiểu và học tập thêm cùng với trẻ với 10 cặp từ vựng tiếng Anh cho trẻ em lớp 4 về chủ đề Từ trái nghĩa – Antonyms sau đây nhé!

Từ vựng tiếng Anh về Antonyms cho trẻ lớp 4

native (adj): có nguồn gốc, nguyên quán

Relating to or describing someone’s country or place of birth or someone who was born in a particular country or place

→ She returned to live and work in her native Japan.

Cô trở về sinh sống và làm việc tại quê hương Nhật Bản.

foreign (adj): nước ngoài

Belonging or connected to a country that is not your own

→ His work provided him with the opportunity for a lot of foreign travel.

Công việc của anh đã tạo cơ hội cho anh được đi du lịch nước ngoài nhiều lần.

Antonyms-Cho-Tre-Lop-4-1

excited (adj): phấn khích, hào hứng

Feeling very happy and enthusiastic

→ She’s excited at the chance to share what she’s learned with others.

Cô ấy rất hào hứng khi có cơ hội chia sẻ những gì mình học được với những người khác.

calm (adj): bình tĩnh, điềm tĩnh

Peaceful, quiet, and without worry

→ Now keep calm everyone, the police are on their way.

Bây giờ mọi người hãy bình tĩnh, cảnh sát đang trên đường tới.

Antonyms-Cho-Tre-Lop-4-2

dissimilar (adj): không giống, khác

Different

→ The new house is not dissimilar to our old one, except that it’s slightly bigger.

Ngôi nhà mới không khác với ngôi nhà cũ của chúng tôi, ngoại trừ việc nó lớn hơn một chút.

identical (adj): giống hệt, đồng nhất

Exactly the same, or very similar

→ The interests of both parties may not be identical, but they do overlap considerably.

Lợi ích của cả hai bên có thể không giống nhau, nhưng chúng chồng chéo lên nhau đáng kể.

Antonyms-Cho-Tre-Lop-4-3

reduce (v): giảm, hạ

To become or to make something become smaller in size, amount, degree, importance, etc.

→ We bought a TV that was reduced from £500 to £350 in the sales.

Chúng tôi đã mua một chiếc TV được giảm giá từ £ 500 xuống £ 350.

enlarge (v): mở rộng

To become bigger or to make something bigger

→ They’ve enlarged the kitchen by building over part of the garden.

Họ đã mở rộng nhà bếp bằng cách xây dựng trên một phần của khu vườn.

Antonyms-Cho-Tre-Lop-4-4

appear (v): xuất hiện

to start to be seen or to be present

→ We’d been in the house a month when dark stains started appearing on the wall.

Chúng tôi đã ở trong nhà được một tháng thì những vết ố đen bắt đầu xuất hiện trên tường.

vanish (v): biến mất, tan biến

To disappear or stop being present or existing, especially in a sudden, surprising way

→ The child vanished while on her way home from school.

Đứa trẻ đã biến mất khi trên đường đi học về.

Antonyms-Cho-Tre-Lop-4-5

collect (v): thu thập, sưu tầm

To get and keep things of one type such as stamps or coins as a hobby

→ So when did you start collecting antique glass?

Vậy bạn bắt đầu sưu tập kính cổ từ khi nào?

disperse (v): giải tán, phân tán

To spread across or move away over a large area, or to make something do this

→ When the rain came down the crowds started to disperse.

Khi mưa xuống, đám đông bắt đầu giải tán.

Antonyms-Cho-Tre-Lop-4-6

torrent (n): số lượng lớn, dòng chảy lớn, một tràng

A sudden large or too large amount, especially one that seems to be uncontrolled

→ They are worried that the stream of tourists could swell into an unmanageable torrent if there are no controls.

Họ lo lắng rằng dòng khách du lịch có thể tăng lên thành một dòng chảy lớn/tràng không thể quản lý được nếu không có biện pháp kiểm soát.

trickle (n): số lượng nhỏ, dòng chảy rỉ rỉ

A very small number of people or things arriving or leaving somewhere

→ We usually only get a trickle of customers in the mornings.

Chúng tôi thường chỉ nhận được một lượng nhỏ khách hàng vào buổi sáng.

Antonyms-Cho-Tre-Lop-4-7

maintain (v): duy trì

To continue to have; to keep in existence, or not allow to become less

→ Despite living in different countries, the two families have maintained close links.

Dù sống ở hai quốc gia khác nhau nhưng hai gia đình vẫn giữ được mối liên kết chặt chẽ.

discontinue (v): ngưng, đình chỉ

To stop doing or providing something

→ The bank is discontinuing this service.

Ngân hàng đang ngừng cung cấp dịch vụ này.

Antonyms-Cho-Tre-Lop-4-8

snare (v): đánh bẫy

To catch an animal using a snare

→ We used to snare small birds such as sparrows and robins.

Chúng tôi thường bẫy các loài chim nhỏ như chim sẻ và chim sơn ca.

release (v): thả

To give freedom or free movement to someone or something

→ He was released from prison after serving two years of a five-year sentence.

Anh ta được ra tù sau khi chấp hành hai năm bản án 5 năm.

Antonyms-Cho-Tre-Lop-4-9

methodical (adj): có thứ tự, ngăn nắp

Done in a very ordered, careful way

→ Tom is a very methodical person and writes lists for everything.

Tom là một người rất có thứ tự, ngăn nắp và viết danh sách cho mọi thứ.

haphazard (adj): bừa bãi, vô tổ chức

Not having an obvious order or plan

Haphazard record-keeping made it difficult for the agency to keep track of its clients.

Việc lưu trữ hồ sơ không có tổ chức, bừa bộn khiến cơ quan này gặp khó khăn trong việc theo dõi các khách hàng của mình.

Antonyms-Cho-Tre-Lop-4-10