[Grade 4] Homophones – Từ đồng Âm

homophones-cho-tre-lop-4
Nội dung

Dưới đây là 10 cặp từ vựng tiếng Anh theo chủ đề cho bé lớp 4 về từ đồng âm – Homophones, sẽ giúp trẻ dễ dàng phân biệt các từ vựng trong tiếng Anh và đạt hiệu quả trong quá trình học tập tại nhà hoặc trên trường.

Từ vựng tiếng Anh về Homophones cho trẻ lớp 4

boar & bore :  /bɔːr/

boar (n): lợn đực, lợn rừng

A male pig kept for breeding on a farm, or a type of wild pig

→ In this large area, you will find species of oak tree along with gall oaks in the higher up regions. You will also find species of mountain goat, wild boar, badger , marten and royal eagle co-existing here.

Trong khu vực rộng lớn này, bạn sẽ tìm thấy các loài cây sồi cùng với cây sồi mật ở các vùng cao hơn. Bạn cũng sẽ tìm thấy các loài dê núi, lợn rừng, lửng, marten và đại bàng hoàng cùng tồn tại ở đây.

Homophones-Cho-Tre-Lop-4-1
bore (v): đào, khoan

To make a hole in something using a tool

→ He used a drill to bore a hole in the wall.

Anh ta dùng máy khoan để khoan một lỗ trên tường.

Homophones-Cho-Tre-Lop-4-2

sweet  /swiːt/ – suite :  /sjuːt/

sweet (adj): ngọt

(Especially of food or drink) having a taste similar to that of sugar; not bitter or salty

→ The dessert was a bit too sweet for my liking .

Món tráng miệng hơi quá ngọt so với sở thích của tôi.

Homophones-Cho-Tre-Lop-4-3
suite (n): bộ

A jacket and trousers or a jacket and skirt that are made from the same material

→ The technology comprising both it and its wearer can interface with any system and has interlocking capabilities that integrated mechanical constructs to repair and upgrade the Rhodey and his suit.

Công nghệ bao gồm cả nó và người đeo nó có thể giao tiếp với bất kỳ hệ thống nào và có khả năng lồng vào nhau tích hợp các cấu trúc cơ khí để sửa chữa và nâng cấp Rhodey và bộ đồ của anh ta.

Homophones-Cho-Tre-Lop-4-4

vein & vain : /vein/ 

vein (n): tĩnh mạch, gân

A tube that carries blood to the heart from the other parts of the body

→ I don’t like body builders who are so overdeveloped you can see the veins in their bulging muscles.

Tôi không thích những vận động viên thể hình quá phát triển đến mức bạn có thể nhìn thấy những đường gân trên cơ bắp căng phồng của họ.

Homophones-Cho-Tre-Lop-4-5
vain (adj): vô ích

Unsuccessful or useless; failing to achieve a purpose

→ Employers clearly hoped that the workers would stay longer, but their efforts were largely in vain.

Người sử dụng lao động rõ ràng hy vọng rằng người lao động sẽ ở lại lâu hơn, nhưng nỗ lực của họ phần lớn là vô ích.

Homophones-Cho-Tre-Lop-4-6

metal & mettle : /’metl/

metal (n): kim loại

A chemical element, such as iron or gold, or a mixture of such elements, such as steel, that is generally hard and strong, and through which electricity and heat can travel

→ As the hot metal passed between the huge rollers it was pressed into thin sheets.

Khi kim loại nóng đi qua giữa các con lăn lớn, nó được ép thành các tấm mỏng.

Homophones-Cho-Tre-Lop-4-7
mettle (n): dũng khí

Ability and determination when competing or doing something difficult

→ The real test of her political mettle came in the May elections.

Bài kiểm tra thực sự về dũng khí chính trị của bà đã diễn ra trong cuộc bầu cử vào tháng Năm.

Homophones-Cho-Tre-Lop-4-8

boulder & bolder :  /’bəʊldə[r]/

boulder (n): tảng đá mòn

A large, rounded rock that has been smoothed by the action of the weather or water

→ Magnetic investigation of an amphibolite boulder found on the white line showed that a strong electric current indeed traversed the boulder.

Điều tra từ tính đối với một tảng đá amphibolite được tìm thấy trên vạch trắng cho thấy rằng một dòng điện mạnh thực sự đi qua tảng đá.

Homophones-Cho-Tre-Lop-4-9
bolder (adj): táo bạo hơn, không sợ nguy hiểm

Not frightened of danger

→ Hart was later relieved of command and replaced with the much bolder Conrad Helfrich.

Hart sau đó được miễn nhiệm và được thay thế bằng Conrad Helfrich táo bạo hơn nhiều.

Homophones-Cho-Tre-Lop-4-10