[Grade 5] Word Stories – Các câu chuyện về từ

word-stories-cho-tre-lop-5
Nội dung

Cùng trẻ học tập những từ vựng tiếng Anh theo chủ đề cho bé lớp 5 về các câu chuyện về từ – Word Stories  giúp trẻ bổ sung và củng cố vốn từ vựng của mình nhé!

Từ vựng tiếng Anh về Word Stories cho trẻ lớp 5

album (n): tập album

A collection of several pieces of music, made available as a single item on a CD, the internet, etc.

→ The title of the album refers to the science fiction term of taking the red pill or the blue pill, which originated from the 1999 sci-fi film The Matrix.

Tiêu đề của album đề cập đến thuật ngữ khoa học viễn tưởng về việc uống viên thuốc màu đỏ hoặc viên thuốc màu xanh, có nguồn gốc từ bộ phim khoa học viễn tưởng The Matrix năm 1999.

Word-Stories-Cho-Tre-Lop-5

oxygen (n): oxy

A chemical element that is a gas with no smell or colour. Oxygen forms a large part of the air on earth, and is needed by animals and plants to live

→ Mountain climbers use oxygen when they reach higher altitudes.

Những người leo núi sử dụng oxy khi họ đến độ cao hơn.

Word-Stories-Cho-Tre-Lop-5

ketchup (n): nước sốt cà chua, tương cà

A thick, cold, red sauce made from tomatoes

→ Do you want some ketchup with your burger?

Bạn có muốn một ít tương cà với bánh mì kẹp thịt của mình không?

Word-Stories-Cho-Tre-Lop-5

manuscript (n): bản viết tay

An old document or book written by hand in the times before printing was invented

→ It is thought that the manuscript is the work of a monk and dates from the twelfth century.

Người ta cho rằng bản thảo viết tay là tác phẩm của một nhà sư và có niên đại từ thế kỷ thứ mười hai.

Word-Stories-Cho-Tre-Lop-5

leotard (n): quần áo nịt

A tight piece of clothing that covers the body but not the legs, usually worn by female dancers or women doing physical exercise

→ She later removed the jacket, revealing a glittering long-sleeve, mock neck leotard underneath.

Sau đó, cô cởi bỏ chiếc áo khoác, để lộ một chiếc áo dài tay, cổ giả lấp lánh bên dưới.

Word-Stories-Cho-Tre-Lop-5

academy (n): học viện

An organization intended to protect and develop an art, science, language, etc., or a school that teaches a particular subject or trains people for a particular job

→ In August 2008, Flurry founded Imperial Academy, a primary and secondary school for the children of church members patterned after the WCG’s Imperial Schools.

Vào tháng 8 năm 2008, Flurry thành lập Học viện Hoàng gia, một trường tiểu học và trung học dành cho con cái của các thành viên nhà thờ theo khuôn mẫu của Trường học Hoàng gia của WCG.

Word-Stories-Cho-Tre-Lop-5

cyclone (n): áp thấp nhiệt đới

A violent tropical storm

→ Tokelau faces major constraints on its economic growth, including such natural disadvantages as small size, isolation, wide spread of the atolls, lack of natural resources and natural disasters, such as cyclones.

Tokelau phải đối mặt với những hạn chế lớn đối với tăng trưởng kinh tế, bao gồm những bất lợi về tự nhiên như kích thước nhỏ, sự cô lập, sự trải rộng của các đảo san hô, thiếu tài nguyên thiên nhiên và các thảm họa thiên nhiên, chẳng hạn như áp thấp nhiệt đới.

Word-Stories-Cho-Tre-Lop-5

zany (adj): kỳ lạ, hài hước

Strange, surprising, or uncontrolled in a humorous way

→ The more zany conspiracy theories state that he’s been captured by MNU or by another government.

Càng có nhiều thuyết âm mưu kỳ lạ nói rằng anh ta đã bị bắt bởi MNU hoặc bởi một chính phủ khác.

Word-Stories-Cho-Tre-Lop-5

dahlia (n): cây thược dược

A brightly coloured garden flower with long, thin petals in a shape like a ball

→ The naming of the dahlia after Dahl has long been a subject of some confusion.

Việc đặt tên thược dược theo tên Dahl từ lâu đã gây ra một số nhầm lẫn.

Word-Stories-Cho-Tre-Lop-5

volcano (n): núi lửa

A mountain with a large, circular hole at the top through which lava (= hot liquid rock) gases, steam, and dust are or have been forced out

→ Until recently, the volcano was one of three tall peaks in Mexico to contain glaciers, the others being Iztaccihuatl and Pico de Orizaba.

Cho đến gần đây, núi lửa là một trong ba đỉnh núi cao ở Mexico có chứa các sông băng, các đỉnh còn lại là Iztaccihuatl và Pico de Orizaba.

Word-Stories-Cho-Tre-Lop-5