Occupations – Nghề nghiệp

Occupations – Nghề nghiệp là vai trò của một người trong xã hội. Cụ thể hơn, Occupation – Nghề nghiệp là một công việc nào thường được thực hiện để đổi lấy tiền công. Một người có thể có nhiều công việc (ví dụ: phụ huynh, nội trợ và nhân viên).  Trong xã hội ngày […]