World Religions: Word Search – Game Tìm từ vựng đề tài các tôn giáo trên thế giới

world-religions
Nội dung

Chơi game tìm từ vựng đề tài World Religions – Tôn giáo Thế giới dưới đây để cùng học với bé môn Social Studies nhé.

Word search chủ đề World Religions

Hướng dẫn: Hãy tìm những từ vựng chủ đề World Religions – Tôn giáo Thế giới trong bảng dưới đây (từ trái sang phải).

P L L S M M F F H D E C J O K
N L Z S I S D A B Z O H U L Z
I R A M S I I N I N K R D H N
E M E Z L U W N F T H I A G N
N B P Z A D L U I D H S I F W
W O X T M N C W M A I T S H Q
S K I I A I R S C I J I M Y G
S I H G A H I R I T U A L A K
L P K N I H M S I O T N I H S
O J I H D L D R U M R I Z N V
B S K D I E E U C B Z T P P D
M K U T R S F R L F G Y F H K
Y B S C A K M S I A H A B Q O
S T A R Y P R O P H E C Y N O
K S H E X O P D J H G C H U H
BAHAISM
CONFUCIANISM
ISLAM
PROPHECY
SACRED
SYMBOLS
BUDDHISM
FAITH
JAINISM
RELIGION
SHINTOISM
CHRISTIANITY
HINDUISM
JUDAISM
RITUAL
SIKHISM