Bài tập #2 về Động từ: Động từ giới hạn và động từ không giới hạn (Finite and Non-finite verbs)

finite and non-finite verbs
Nội dung

Tìm hiểu về Finite and Non-finite verbs – Động từ giới hạn và không giới hạn

Một động từ luôn cần có một danh từ (hoặc đại từ) đứng trước nó. Ví dụ:

  • John waves.
  • The load slipped.

Động từ có hai dạng, Finite and Non-finite – động từ giới hạn và không giới hạn. Không giới hạn – Non-finite nghĩa là không hoàn thành. Động từ không giới hạn thì chưa hoàn thiện, bởi vì nó không có chủ từ, nghĩa là không có người hoặc vật nào thực hiện hành động đó (hoặc có trạng thái đó).

Bởi vì không có chủ từ nên các động từ không giới hạn không được chia thì. Ngược lại, các động từ giới hạn – Finite verb có đầy đủ chủ từ và được chia thì trong câu.

  • I hope (thì hiện tại)
  • John hoped (thì quá khứ)

Hầu hết những dạng thông thường, dễ nhận biết của động từ không giới hạn là to-infinitive (to + Động từ nguyên mẫu). Ví dụ: to drink, to be, to laugh,…

Rèn luyện về Finite and Non-finite verbs

Tải về bài tập: