Bài tập #1 về Mạo từ Xác định và Không xác định (Definite and Indefinite Articles)

Bài tập về mạo từ #1 - definite & indefinite articles
Nội dung

The là mạo từ xác định trong tiếng Anh. Trong bài tập về mạo từ, nó thường được sử dụng để nhận biết và xác định người hay vật. Nếu bạn đang nhắc đến người hay vật mà bạn đã quen thuộc, bạn có thể dùng the đứng trước danh từ.

Tải về bài tập:

Ví dụ:

  • I already know the man.
  • She met the women who won the lottery.
  • This is the book that I told you about.

Ngược lại, đối với những vật chưa được xác định, chúng ta sẽ dùng mạo từ không xác định, gồm a an. Hãy chú ý khi làm bài tập về mạo từ, nhớ dùng a trước từ bắt đầu bằng phụ âm và dùng an trước từ bắt đầu bằng nguyên âm.

Chú ý những ví dụ sau:

  • He sees a stranger on the corner.
  • Did you buy an apple or an orange?
  • Is the woman a good lawyer?
  • She has an idea.

Hãy so sánh điểm khác biệt giữa mạo từ xác định và mạo từ không xác định trong những câu sau:

  • I want an apple. (Tôi chưa thấy quả táo nhưng tôi đang muốn 1 trái)
  • I want the apple. (Tôi đang lựa chọn giữa quả táo và một quả khác nữa đang ở trước mắt tôi.)

Mạo từ xác định cho danh từ số nhiều cũng là the. Nhưng nó lại ko có mạo từ không xác định. Đối với mạo từ số nhiều, chúng cũng được dùng như mạo từ số ít.

Singular DefiniteSingular IndefinitePlural DefinitePlural Indefinite
the boya boythe boysboys
the housea housethe houseshouses
the ideaan ideathe ideasideas

Điền vào chỗ trống mạo từ xác định hay không xác định:

1. Did you buy a Ford or …………………………………..Chevy?

2. Does he know …………………………………….man on the corner?

3. She has ……………………………….secret to tell you.

4. What time does ………………………………….train leave?

5. We need ………………………………..hot dogs and a bottle of Coke.

6. Did you see …………………………….accident?

7. He met …………………………guests as they arrived.

8. ………………………….teacher is angry with us.

9. I can’t find…………………………… keys.

10. Is that ……………………………snake in that tree?

Thay đổi danh từ số ít thành danh từ số nhiều. Điều chỉnh mạo từ và động từ sao cho phù hợp.

1. They gave us an orange.

…………………………………………………………………………………………………….

2. I like the book very much.

…………………………………………………………………………………………………….

3. Do you often visit the farm there?

…………………………………………………………………………………………………….

4. A rabbit is hiding behind it.

…………………………………………………………………………………………………….

5. Katrina likes to play with the kitten.

…………………………………………………………………………………………………….

Chuyển danh từ số nhiều thành danh từ số ít.

6. Montel has dogs and cats.

…………………………………………………………………………………………………….

7. I want to buy the roses.

…………………………………………………………………………………………………….

8. There are gifts for you.

…………………………………………………………………………………………………….

9. Can you hear the babies crying?

…………………………………………………………………………………………………….

10. Do you have brothers or sisters?

…………………………………………………………………………………………………….